Полезна информация

Често задавани въпроси

 • Какво е необходимо да направим, за да наемем DOMOPOPOV за професионален домоуправител?

  За да наемете професионален домоуправител, първо трябва да свикате Общо събрание (ОС) на етажната собственост, на което да се вземе и протоколира решение за наемане на фирма предлагаща услугата „Професионален домоуправител“. При желание, ще съдействаме и присъстваме на събранието, на което ще обсъдим договора за изпълнение на услугите, от които имате нужда.

 • Кой, кога и как трябва да направи регистрацията на етажната Собственост?

  Съгласно ЗУЕС- Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2011 г.): Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция. Обикновено в посочения от закона срок управителя на УС регистрира етажната собственост в общината чрез уведомление, че е избран от етажната собственост. При регистрация трябва да се носи копие от протокола на Общото събрание, на което е избран управителят. За Ваше улеснение, ние можем да внесем уведомлението, след като е попълнено, като дори можем да ви предоставим формуляр за попълване, който ще вземем от Общината.

 • Как се сформира месечната абонаментна такса за домоуправител? За апартамент ли се плаща или на брой живущи в апартамента?

  Цената на месечния абонамент се сформира на база брой апартаменти. Вижте таблицата на страница "Услуги и Цени".

 • В цената на услугата „Професионален домоуправител“ влиза ли организиране и контролиране на ремонтни дейности?

  Да, в услугата “Професионален домоуправител” е включена тази дейност – ремонтът се контролира от нас и се приема с протокол, подписан от Управителния съвет на етажната собственост.

 • Събраните пари за различни ремонтни дейности в каква банкова сметка се внасят?

  За фонд “Ремонт и обновяване” средствата се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание, съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части. Средствата във фонда се внасят периодично в банкова сметка със специално предназначение, която се открива на името на Председателя на Управителния съвет или друго избрано лице от етажната собственост и се натрупват, докато се появи нужда от ремонт.

 • Има ли определена сума по закон, която трябва да е постоянно налична в касата на входа и каква е тя?

  Не, няма такава задължителна сума. Според ЗУЕС, касата на Етажната собственост се състои от два фонда. За фонд “Ремонт и обновяване” средствата се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на Общото събрание, съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост. Събирането на наличност за такъв фонд, както и неговата сума, се определят според решение на Общото събрание. Другият фонд е за месечни разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост, които се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и е предназначен за погасяване на текущи сметки на етажна собственост. Размерът им отново се определя с решение на общо събрание.

 • В случай, че таксата за консумативи на входа не бъде изцяло похарчена през настоящия месец, остатъкът натрупва ли се за следващия месец, или се внася по банковата сметка? Това отразява ли се на таксата за следващия месец?

  Остатъкът се внася в банката. През следващия месец се събира нова пълна такса, в противен случай се налага ежемесечно преизчисляване, което оскъпява услугата. Таксата не се променя от месец на месец, освен при належаща нужда, след предварително обсъждане.


Задай въпрос